حسن عبداله پور

درباره من

دکتر حسن عبداله پور
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حسن عبداله پور، عضو هيات علمي تمام وقت دانشکده مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه سمنان از بهمن ماه 1386 تا کنون است. وي مقطع دکتري را به عنوان بورسيه دانشگاه سمنان در دانشگاه علم و صنعت ايران گذرانده است. رساله دکتري وي با عنوان: توليد و مشخصه يابي و پايداري حرارتي کامپوزيت هاي زمينه آلومينيومي تقويت شده با ترکيبات بين فلزي، با همکاري شوراي تحقيقات ملي اسپانيا طي فرصت مطالعاتي در اين کشور، انجام شده است. او مدرک کارشناسي ارشد را در دانشگاه صنعتي اميرکبير، با پروژه در زمينه نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد زنگ نزن AISI304 دريافت کرده و مدرک کارشناسي خود را نيز از دانشگاه صنعتي سهند دريافت کرده است.  زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه وي: مواد پيشرفته و مهندسي سطح است. تا کنون 4 دانشجوي دکتري، حدود 30 دانشجوي کارشناسي ارشد و تعداد زيادي دانشجوي کارشن...

محقق گوگل

(1402/1/1)

استنادات

641

h-index

13

i10-index

14

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1402/1/3)

استنادات

584

مقالات

30

h-index

12

مؤلفین همکار

51

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372-1376

کارشناسی

مهندسی مواد، ریخته گری- دانشگاه صنعتی سهند

1376-1379

کارشناسی ارشد

مهندسی مواد، شناسایی، انتخاب و ساخت مواد فلزی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1380-1386

دکتری

مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه دکتری با همکاری شورای تحقيقات علمی اسپانيا

تجارب

1391-1394

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه سمنان

1392-1397

مدير امور فناوري معاونت پژوهشي دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مواد پيشرفته و کامپوزيت ها

مهندسي سطح و پوشش ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Effect of Ti Content on Microstructure and Mechanical Properties of Mg-Sn Alloys Produced by Casting and Hot Extrusion
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2022)
9421187001, ^حسن عبداله پور*, ^امید میرزائی, سارا باقری فرد-استاد مشاور
Sintering behavior of Cr2AlC MAX phase synthesized by Spark plasma sintering
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2022)
9512187001, ^بهروز قاسمی*, ^حسن عبداله پور, منصور رضوی
Dry Sliding Wear and Corrosion Performance of Mg-Sn-Ti Alloys Produced by Casting and Extrusion
Materials(2022)
9421187001, ^حسن عبداله پور*, ^امید میرزائی, سارا باقری فرد
Hot Corrosion Behavior of Cr2AlC MAX Phase Coating on Inconel 738LC Subjected to V2O5 + Na2SO4
OXIDATION OF METALS(2022)
9512187001, ^بهروز قاسمی*, ^حسن عبداله پور, منصور رضوی
Microwave Assisted Two Step Sintering of Al/8wt%TiC Composite Prepared by Powder Metallurgy
Mechanics of Advanced Composite Structures(2021)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
Investigation of Microstructure and Wear Resistance of AZ31–SiO2 Surface Nanocomposite by Friction Stir Processing
PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY(2020)
9111187003, ^حسن عبداله پور*, ^محمد تجلی, سید مصطفی موسویزاده نوقابی
Characterization and antibacterial activity of silver nanoparticles green synthesized using ziziphora clinopodioides extract
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management(2020)
9611189004, ^حسن کوهستانی*, ^حسن عبداله پور
Liquation Cracking in the Heat-Affected Zone of IN-939 Superalloy TIG Weldments
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS(2020)
حسن کاظم پور لیاسی, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
A Study on Microstructure and Phase Transformation in the Weld Fusion Zone of TIG-Welded IN939 with IN625 and IN718 as Filler Metal
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE(2020)
حسن کاظم پور لیاسی, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
مقایسه ریزساختار، مقاومت سایشی و خوردگی کامپوزیتهای سطحی ،AZ31B/SiO2 تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشیAZ31B/SiO2/graphite وAZ31B/graphit
علوم و فناوری کامپوزیت(2020)
مهدی رضائیان دلوئی, ^حسن عبداله پور*, ^محمد تجلی, سیدمصطفی موسویزاده نوقابی
کاربرد روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به عنوان یک روش غیرمخرب در پایش و تحلیل خوردگی
فناوری آزمون‎های غیرمخرب(2020)
^حسن عبداله پور*
Effects of Filler Metals on Heat-Affected Zone Cracking in IN-939 Superalloy Gas- Tungsten-Arc Welds
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2020)
حسن کاظم پور لیاسی, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
An investigation of microstructure, wear and corrosion resistance of AZ31B–SiO2–graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9111187003, ^حسن عبداله پور*, ^محمد تجلی, سید مصطفی موسوی زاده نوقابی
Effect of current density on Ni-Mo electrodeposition using EMIM [Br]
Surface Engineering(2019)
9228115002, رسول امینی (استاد راهنمای سوم)*, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Effects of pre- and post-weld heat treatment cycles on the liquation and strain-age cracking of IN939 superalloy
Engineering Research Express(2019)
9328115004, ^محمد تجلی*, ^حسن عبداله پور
The effect of pH on electrocatalytic properties of electrodeposited Ni–Mo/Ni coating using 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9228115002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^حسن عبداله پور*, رسول امینی (استاد راهنمای سوم)
Friction and wear behavior of laser cladded WC-Co and Ni/WC-Co deposits at high temperature
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS(2019)
محمد عرفان منش*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, مسعود برکت, سید حمید هاشمی
A Study of Effect of Vanadium on Microstructure and Mechanical Properties of As-Cast and Austempered Ductile Iron
PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY(2019)
حمید بخشی نژاد دانشجوی سابق ارشد, ^عباس هنربخش رئوف*, ^حسن عبداله پور
Nanostructured silicon production from quartzite ore by low-energy wet blending of the reagents, reduction in controlled atmosphere, and hydrometallurgy
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T(2019)
9011189016, ^حسن عبداله پور*, یوسف علیزاد فرزین - دانشجوی سابق ارشد
Correlation between structural and magnetic properties of substituted (Cd, Zr) cobalt ferrite nanoparticles
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS(2019)
9211189015, بهزاد آبشت*, ^امید میرزائی, ^حسن عبداله پور
Kinetics and oxidation behavior of laser clad WC-Co and Ni/WC-Co coatings
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9222187003, ^حسن عبداله پور*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, رضا شجاع رضوی
Influence of using electroless Ni-P coated WC-Co powder on laser cladding of stainless steel
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2018)
9222187003, شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*
Microstructure and Crystallographic Texture Characterization of Friction Stir Welded Thin AA2024 Aluminum Alloy
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
9111189002, مجید ناصری, ^احسان برهانی, ^حسن عبداله پور*
Zr doping dependence of structural and magnetic properties of cobalt ferrite synthesized by sol–gel based Pechini method
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2018)
9211189015, بهزاد ابشت*, ^حسن عبداله پور
An empirical-statistical model for laser cladding of WC-12Co powder on AISI 321 stainless steel
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY(2017)
9222187003, ^حسن عبداله پور*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, رضا شجاع رضوی
Nano/ultrafine grained AA2024 alloy processed by accumulative roll bonding: A study of microstructure, deformation texture and mechanical properties
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
محمد الوند, مجید ناصری, ^احسان برهانی*, ^حسن عبداله پور
Production of AA2124/MoSi2/25p composites and effect of heat treatment on their microstructure, hardness and compression properties
REVISTA DE METALURGIA(2014)
فاطمه پیاده, ^حسن عبداله پور, Marcela Lieblich
تاثیر شوک حرارتی پوشش ZrO2-8%y2O3 بر روی سوپرآلیاژ IN-738LC آلومینایز شده
علوم و مهندسی سطح(2014)
کوروش شیروانی, ^حسن عبداله پور
Estimation of Mechanical Properties of Stainless Steel AISI 410 by small punch testing (Erickson Test(
METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT(2014)
^حسن عبداله پور
بررسی خواص سایشی ماده مرکب زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات بین فلزی دی سیلیسید مولیبدن
مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد(2013)
فاطمه پیاده, ^حسن عبداله پور
Structural and microstructural evolution during mechano synthesis of nanocrystalline/amorphous Cu Al Mn alloy powder
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY(2013)
رسول امینی, سید مهدی موسوی زاد, ^حسن عبداله پور, م غفاری, م علیزاده, Ali k Okyay
The effect of silicon on thermal shock performance of aluminide-thermal barrier coatings
CORROSION SCIENCE(2013)
کوروش شیروانی, صادق مستعلی, علی رشید قامت, ^حسن عبداله پور
Effects of Ni addition on the microstructure and properties of nanostructured copper- germanium alloys
INTERMETALLICS(2013)
محبوبه نظریان .سامانی , ^حسن عبداله پور, ^امید میرزائی, علیرضا کمالی , مسعود نظریان سامانی
Structural and Oxidation Behavior of Atmospheric Heat Treated Plasma Sprayed WC-Co Coatings
VACUUM(2013)
فرزین قدمی, ^حسن عبداله پور
Abrasive Wear Behavior of High Chromium Cast Iron and Hadfield Steel-A Comparison
JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL(2012)
مهدی مزار اتابكی, سجاد جعفری., ^حسن عبداله پور
بررسی خواص کامپوزیت های کربن – کربن و کاربرد آنها در صنایع
نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران(2011)
^حسن عبداله پور, محسن کلاته آهنی
Investigation on biological properties of dental implant by Ce-TZP/Al2O3/HA bio-nano composites
DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES(2011)
^مرد علی یوسف پور, ^حسن عبداله پور, امیر امان زاده, ن ریاحی
Friction stir welding of nano/ultrafine‑grained AA2024 alloy produced through an accumulative roll bonding process
MRS Communications(2022)
مجید ناصری, 9111189002, د غلامی, ^احسان برهانی*, ^حسن عبداله پور, س فخرآور
رسوب دهی الکتریکی پوشش Ni-Mo/Niدر حمام حاوی مایع یونی [EMIM [Br و بررسی اثر PH
هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2019)(2019-10-07)
سیدمحمد جسمانی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^حسن عبداله پور, رسول امینی
رسوب دهی الکتریکی آلیاژ نیکل – مولیبدن در الکترولیت آبی حاوی مایع یونی 1-اتیل 3-متیل ایمیدازولیوم بروماید و بررسی اثر مایع یونی
هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2019)(2019-10-07)
سید محمد جسمانی*, رسول امینی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
برهمکنش‌ مکانیسم‌های چگالش در رفتار زینترینگ کامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت‌کننده‌ کاربید تیتانیوم
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
ساخت و بررسی خواص میکروساختاری سرامیک¬های متخلخل هیدروکسی آپاتیت تهیه شده توسط پروتئین طبیعی آلبومین
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189009, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
تاثیر لایه نیکل روی ذرات WC-Coبر ریزساختار و سختی روکش تک پاس ایجاد شده با روش روکشکاری لیزری
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد(2018-02-13)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, سید حمید هاشمی
مدل تجربی-آماری برای روکشکاری لیزری پودر WC-Coبا روکش نیکل
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد(2018-02-13)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, سید حمید هاشمی
بررسی افزودن نیکل به ذرات تقویتکننده آلومینا بر ریزساختار کامپوزیت زمینه آلومینیوم تولید شده به روش متالورژی پودر
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2017-10-28)
9311189012*, ^حسن عبداله پور, حمیدرضا بهاروندی
تاثیر افزودنی ژلاتین بر مورفولوژی و میکروساختار نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش هم رسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189009*, ^منوچهر سبحانی, ^حسن عبداله پور
بررسی اثر دانسیته جریان برخواص الکتروکاتالیستی پوشش آلیاژی نیکل - مولیبدن جهت کاربرد در پیل سوختی متانول مستقیم
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2017-10-28)
9228115002, ^حسن عبداله پور, رسول امینی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند روکشکاری لیزری پودر کاربید تنکستن کبالت بر روی فولاد زنگ نزن 321
هفدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2017-01-31)
9222187003, ^حسن عبداله پور*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, رضا شجاع رضوی
ارزیابی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتس شده به روش سل شل پچینی
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی -کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی(2016-02-23)
9211189015, ^حسن عبداله پور, ^امید میرزائی, 9111189019
تاثیر سیکل¬های مختلف عملیات حرارتی بر ریزساختار و استحکام ضربه فولاد زنگ نزن دوفازی 104470
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی -کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی(2016-02-23)
9211189016, ^محمد تجلی, ^حسن عبداله پور, مجتبی رمضانی
بررسی و اصلاح شرایط فرایند آنیل همدما (ایزوترمال) در حذف ساختار نواری یا بندینگ در فولاد 16MnCr5
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی -کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی(2016-02-23)
8611188002, 8322180021, ^حسن عبداله پور
بررسی کیفی قابلیت ماشینکاری کامپوزیت زمینه آلومینیومی AA2124 تقویت شده با ذرات ترکیب بین فلزی MoSi2
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی -کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی(2016-02-23)
8522180056, ^حسن عبداله پور
سنتز نانوذرات فریت کبالت با روش سل ژل خود احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی آن
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^امید میرزائی, ^حسن عبداله پور
مقایسه خلوص نانو ذرات سیلیکون بدست آمده از سیلیکای آزمایشگاهی و معدنی به روش سنتز احتراقی توسط منیزیم
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^حسن عبداله پور
تولید نانو ذرات سیلیکون خورشیدی به روش سنتز احتراقی
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^حسن عبداله پور
بررسی تاثیر سرعت چرخش و پیشروی ابزار در جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ورقهای آلومینیم2024
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^حسن عبداله پور, ^احسان برهانی
بهبود خواص سطحی AA20204 از طریق کامپوزیت سازی سطحی با ذرات تقویت کننده B4C توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2014-10-21)
^احسان برهانی, ^حسن عبداله پور
بررسی تاثیر وانادیم بر چدن نشکن ریختگی و آستمپر شده
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^عباس هنربخش رئوف, ^حسن عبداله پور
بررسی اثرات خوردگی خستگی روی آلیاژ7075-T73 آلومینیوم
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^حسن عبداله پور
پایداری حرارتی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات بین فلزی دی سیلیسید مولیبدن
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
فاطمه پیاده, ^حسن عبداله پور
بررسی و کاربرد پوششهای پاشش حرارتی در توربینهای گازی
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
مجتبی بزرگمهر, مسعود مشتاقی, ^حسن عبداله پور
تعیین محدوده دمای کاربردی پوشش های کاربید تنگستن- کبالت اعمال شده به روش پلاسما اسپری
چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2013-10-08)
^حسن عبداله پور, فرزین قدمی
شبیه سازی تست خستگی ورق آلومینیوم 2024 نانو ساختار شده توسط روش ARB مقایسه با نتایج تجربی
نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن(2013-02-27)
^حسن عبداله پور, ^احسان برهانی
تولید آلیاژهای مس – ژرمانیوم نانوساختار به وسیله آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی و بررسی اثر عنصر آلیاژی بر ویژگی های ساختاری
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^حسن عبداله پور, ^امید میرزائی, علیرضا کمالی, مسعود نظریان سامانی, مجتبی بزرگمهر
بررسی اثر کربن بر ریزساختا ر و خواص مکانیکی فولادهای جدید آستنیتی Cr-Mo
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^حسن عبداله پور, دکتر اسدی اسد آباد
بررسی پارامترهای مختلف بر تولید ترکیب بین فلزی نانوابعاد Ni3Al به روش سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی (MASHS)
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^حسن عبداله پور
رسوب دهی کاربید مولیبدن به روش پوشش دهی یونی
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^حسن عبداله پور
بررسی تولید دی سیلسید مولیبدن نانوساختار به روش آلیاژسازی مکانیکی و سنتز احتراقی
اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی(2012-10-17)
^حسن عبداله پور, مجتبی بزرگمهر
Structural and mechanical properties of powder metallurgical AA5056/15 vol% MoSi2 composites: Effect of the processing route.
دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران(2012-05-15)
^حسن عبداله پور, محمد تقی صالحی, سعید شبستری, مارسلا لیبلیچ, بلن تورز
Effect ofproduction route and heat treatment on the microstructural and mechanical properties of AA2124/vol%25MoSi2 composites
دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران(2012-05-15)
^حسن عبداله پور, مارسلا لیبلیچ
تولید و بررسی خواص سایشی کامپوزیت آلومینیومی حاوی ترکیب بین فلزی مونو نیکل آلومیناید
سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2012-05-13)
^حسن عبداله پور, مجتبی بزرگمهر
Effect of compression, pre-heating temperature and boron addition on the production of nano-structured NI3AL intermetallic compound by combustion synt
3rd International Conference on UltraFine grained and nanostructured materials(2011-11-02)
^حسن عبداله پور
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های زمینه AA2124 تقویت شده با ذرات ترکیب بین فلزی دی سیلسید مولیبدن تولید شده با روش متالورژی پودر
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^حسن عبداله پور
بررسی تاثیر میزان فشردگی دمای پیش گرم و میزان بور بر تولید ترکیب بین فلزی نانو ابعاد Ni3Al به روش سنتز احتراقی
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^حسن عبداله پور
ساخت و بررسی تاثیر عملیات حرارتی پیر سختی در کامپوزیت ذره ای AA2124/25vol%MoSi2
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^حسن عبداله پور
بررسی پوشش Ni3Al ایجاد شده بر روی سطح فولاد کربنی از طریق فرایندسنتز خوداشتعالی دمابالا(SHS)
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^حسن عبداله پور, حسام صفری
بررسی اثر دمای زیر لایه بر روی مقاومت به اکسیداسیون و میزان یون های موجود در پوشش آلومینای ایجاد شده بر روی فولاد ابزارT4 به وسیله فرایند تبخیر واکنش
دوازدهمین کنگره ملی خوردگی(2011-05-17)
منا گودرزی, ^حسن عبداله پور
ساختار و عملکرد سیستم پوششNiAl-TBC در شرایط اکسیداسیون سیکلی
دوازدهمین کنگره ملی خوردگی(2011-05-17)
کوروش شیروانی, ^حسن عبداله پور
بررسی عملکرد شوک حرارتی سیستم های پوششی آلومیناید- TBC و سیلیسیوم آلومیناید-TBC بر روی سوپرآلیاژ In-738LC
دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2011-05-10)
کوروش شیروانی, ^حسن عبداله پور
بررسی اثر ولتاژ بایاس بر پوشش آلومینای ایجاد شده برروی فولاد ابزار 4tبوسیله فرآیند تبخیر واکنشی
یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکاری(2010-10-14)
سامان پولادوند, ^حسن عبداله پور, مهدی صادقی, هوشنگ بختیاری, محمود محاطی
Synthesis of nanostructure MoSi2 powder by mechanically assisted self-propagating high-temperature synthesis MASHS
ASME 2010, 10th bineal conference on engineering systems design and analysis(ESDA 2010)(2010-07-12)
^حسن عبداله پور, ^عباس هنربخش رئوف
نیتروژن دهی فولاد ابزار T4
چهارمین کنفرانس ملی خلا’(2010-02-23)
^حسن عبداله پور, مجید مجتهد زاده
اثر اکسیداسیون ذرات تقویت کننده برپایداری حرارتی کامپوزیتAL/NIAL در دمای 500 C
دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی ایران و جامعه ریخته گران ایران(2008-11-18)
^حسن عبداله پور, سعید شبستری, محمد تقی افضلی, مارسلا لیبلیچ
اثر اکسیداسیون حرارتی ذرات NIAL بر خواص مکانیکی کامپوزیت AA5056/NIAL
هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی ایران(2008-09-22)
^حسن عبداله پور
اثر اکسیداسیون حرارتی ذرات NIAL بر خواص مکانیکی کامپوزیت AA5056/NIAL
هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی ایران(2008-09-22)
^حسن عبداله پور
اثر اکسیداسیون حرارتی ذرات NIAL بر خواص مکانیکی کامپوزیت AA5056/NIAL
هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی ایران(2008-09-22)
^حسن عبداله پور
بررسي خواص سايشي و پايداري حرارتي كامپوزيت زمينه فلزي آلياژ آلومينيوم 2124 تقويت شده با تركيب بين فلزي
پياده فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندركنش خوردگي و خستگي در ارزيابي سازه بال و بدنه هواپيما
دوجي نژاد عبداله(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت پوشش نانو ساختار ضخيم نيكل فسفر به روش ابكاري الكترولس
دالوندي ميلاد(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوع لايه پيوندي الونيايي بر عملكرد سيستم پوششهاي سر حرارتي
مستعلي مجدابادي صادق(تاریخ دفاع: 1389/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت آلياژ نانو ساختار پايهCU-Al به روش تغيير شكل پلاستيك شديد...
موسوي زاد سيدمحمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد آلياژ نانو بلورينCu-ge به روش آلياژ شناسي مكانيكي
نظريان ساماني محبوبه(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر كربن بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي....
اسمعيل زاده مهديه(تاریخ دفاع: 1391/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند توليدسيليسيوم نانو ساختار از سيليكا به روش سنتز احتراقي
علي اصغرزاده پل سنگي عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بخشي نژاد حامد(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در جريان جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس آلياژ 6061 آلومينيوم به مس
تاج بخش محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جوشكاري همزن اصطكاكي ورق‌هاي آلومينيم AA2024 نانو ساختار توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
الوند محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو كامپوزيت Al-Al2O3 (سري 1xxx) به روش فرآيند نورد تجمعي (ABB) و بررسي رفتار خوردگي آن
عالمي محمدحسام(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي تاثير مورفولوژي پودر بر خواص چسبندگي پوشش متخلخل مس-نيكل
اميري خيرآباد احمد(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شرايط مختلف عمليات حرارتي و درصد مختلف فازها بر خواص فولاد زنگ نزن دوپلكس 1.4462
محمودزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جوشكاري قوسي با الكترود تنگستني تحت پوشش گاز محافظ فولادهاي كم آلياژ به كامپوزيت هاي پايه تنگستن و بررسي ناحيه جوش
وكيلي احسان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات فريت كبالت آلاييده شده با زيركونيوم-كادميم به روش سل-ژل و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
متوليان پوريا(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات ورقهاي آلومينايز و امكان سنجي استفاده از مواد و پوششهاي جايگزين
قرباني هيبت(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانوانازه كردن دانه ها از طريق تغيير شكل مكانيكي بر خواص خستگي ورق آلياژ AA2024 و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزار تجاري
مبرز بابك(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي ساختار و خواص سطحي نانو كامپوزيت هيربدي پايه منيزيوم تقويت شده با سيلكا و گرافيت توليد شده به روش همزن اصطكاكي
رضائيان دلوئي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پوشش نيكل اعمال شده بر روي ذرات آلومينا به روش آلياژسازي مكانيكي بر ريز ساختار وخواص مكانيكي كامپوزيت هاي متالورژي پودر آلومينيوم...
نقيان محمودرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيمي تقويت شده با ذرات نيكل آلومينايد ميكرو آلياژ شده با بور
ايزانلومطلق مسلم(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و مقاومت به سايش كامپوزيت Al-4%CU تقويت شده با درصدهاي متفاوتي از تركيب بين فلزي MoSi2
نكوئي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختاري ، تحليل عيوب و خواص مكانيكي فلز جوش و ناحيه متاثر از حرارت (HAZ) جوشكاري سوپر آلياژ پايه نيكلIN-939 به روش قوس تنگستن (TIG)
كاظم پور لياسي حسن(تاریخ دفاع: 1399/04/24) ، مقطع : دكتري
رسوب دهي الكتريكي پوشش آلياژي نيكل _ موليبدن در الكتروليت هاي آبي حاوي مايعات يوني نمك هاي فلزي و ارزيابي خواص الكتروكاتاليسني آنها جهت كاربردهاي پيل هاي سوختني متانول مستقيم
جسماني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
توسعه پوشش هاي كامپوزيتي WC-CO روكش كاري ليزري شده بر روي فولاد زنگ نزن 321
عرفان منش محمد(تاریخ دفاع: 1397/03/29) ، مقطع : دكتري
فوم متخلخل هيدروكسي آپاتيت از نانو ذرات سنتز شده به روش هم رسوبي
فلسفي پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه¬ي ريزساختار و پايداري حرارتي كامپوزيت زمينه آلومينيوم AA2124/MoSi2 توليد شده به وسيله ي متالورژي پودر
آموزگار يادگار علي(تاریخ دفاع: 1396/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه‌يابي نانو كامپوزيت هاي AA6061 هيبريدي تقويت شده ي با ذرات كاربيد تيتتانيوم ـ گرافن (Tic-Graphene) و توليد شده به روش ريخته‌گري گردايي)
رشتياني محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيبريدي ريختگي پايه آلومينيوم با ذرات اكسيد موليبدن
عمادي پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد كامپوزيت در جاي زمينه آلومينيمي AL5083 همراه با ذرات موليبدن توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي
كربلائي رشيد شمس آبادي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت هيبريدي زمينه آلومينيومي تقويت شده با موليبدن و جزء كربني نانو
ملائيان مجيد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت هيبريدي زمينه آلومينيومي تقويت شده با موليبدن و جزء كربني نانو
ملائيان مجيد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از اسانس گياه كاكوتي و اثرات ضد ميكربي آن
اسمعيلي فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ دو مرحله اي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم تهيه شده به روش متالورژي پودر
گودرزي حامد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر زمان آسيا كاري بر خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم
كريمي كشه نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي كامپوزيتهاي ريختگي زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذراتن در جاي MoSi2
موسي پورسياه جل عديل(تاریخ دفاع: 1401/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي كامپوزيتهاي ريختگي زمينه آلومينيمي تقويت شده با ذرات كاربيد موليبدن به روش ريخته گري گردابي
طهماسبي بابان كورش(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نانو رس اصلاح شده بر خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش كامپوزيتي خود ترميم شونده بر پايه پلي ايزوبوتيلن
افضلي محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت در جاي آلومينيم با تركيب فرايندهاي ريخته گري گردابي و سطح شيب دار
بخشي زاده علي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبانی برنامه نویسی فرترن 95/2003/2008
مبانی برنامه نویسی فرترن 95/2003/2008
اصول و طراحی کوره های صنعتی
اصول و طراحی کوره های صنعتی
کامپوزیت های زمینه فلزی
کامپوزیت های زمینه فلزی
اصول متالوژی فیزیکی
اصول متالوژی فیزیکی
اطلس و کلاسبندی پلاستیک ها در استاندارد ( جلد اول و دوم )
اطلس و کلاسبندی پلاستیک ها در استاندارد ( جلد اول و دوم )
برخی استانداردها وروش های تولید کاربردی درمس آلومینیوم وآلیاژ های آنها
برخی استانداردها وروش های تولید کاربردی درمس آلومینیوم وآلیاژ های آنها
رسوب دهی کاربید مولیبدن به روش پوشش دهی یونی
دانشگاه سمنان(2012-11-14)
تولید سیلیسیوم خالص از پودر سیلیکا با اختلاط کم انرژی در میحط مایع و سنتز
دانشگاه سمنان(2017-03-12)
ارائه دانش فنی تولید سیلسیوم فلزی به روش سنتز احتراقی
(2018-11-26 00:00:00)
مطالعات و پژوهش جايگزيني پوشش به جاي آلومينايز
(2016-02-28 00:00:00)
مطالعات و پژوهش جايگزيني پوشش به جاي آلومينايز
(2016-02-28 00:00:00)
توليد سيليسيوم فلزي با استفاده از احياي سيليكا به روش سنتز احتراقي
(2013-11-12 00:00:00)
توليد و منش نمايي كامپوزيت 6061/MoSi2 به روش متالورژي پودر
(2012-06-05 00:00:00)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آنالیز حرارتی مواد   (20 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی مواد-کلیه ی گرایش ها
متالورژي پودر پيشرفته   (340 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد , گرایش : مهندسي مواد
مطالب ويژه در مواد پيشرفته (مباحثي پيرامون فصل مشترک در کامپوزيت ها)   (336 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد , گرایش : مهندسي مواد
مباني و برنامه نويسي کامپيوتر   (567 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد
شمش ريزي   (423 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد , گرایش : ريخته گري
متالورژي جوشکاري   (889 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد
مواد مرکب   (564 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد-مهندسي متالورژي
کامپوزيت ها   (586 بار دانلود)
رشته : مهندسي مواد-شناسايي و انتخاب مواد فلزي

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، بلوار علم و صنعت، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
habd@semnan.ac.ir
(+98)2331532377

فرم تماس